Etiska regler för professionella Equiterapeuter

1.
I likhet med gällande förbundsstadgar skall alla Equiterapeuter vara ansvarsförsäkrade. Försäkringspremien skall betalas via förbundet, och skall vara kassören tillhanda senast av styrelsen fastställd förfallodag.

2.
Equiterapeut har tystnadsplikt.

3.
Equiterapeut är skyldig att föra journal.

4.
Equiterapeut får endast behandla tillstånd inom hästens rörelseapparat, vilka bör föregås av en veterinärundersökning.

5.
Equiterapeut skall endast utföra behandling på grundval av fastställd diagnos.

6.
Equiterapeut skall ej ge behandling med terapeiformer som ej ingår i förbundets utbildningsplan.

7.
Equiterapeut har fullt ansvar för utförd behandling, så även för eventuella medhjälpare.

8.
Equiterapeut har vid förekommande felbehandlingar egen rapportskyldighet till disciplinnämnd. Disciplinnämnd skall erhålla erforderliga journaler och handlingar senast två veckor efter anmaning.

9.
Equiterapeut bör ej uppsöka virusdrabbade fall.

10.
Equiterapeut skall uppträda på ett för förbundet föredömligt sätt och skall i alla stycken vara solidarisk med sin yrkeskår.

11.
Equiterapeut skall i samband med behandling följa gällande dopingregler och informera hästägare/tränare om desamma.

VID ÖVERTRÄDELSE AV DESSA REGLER KAN EQUITERAPEUT PÅRÄKNA EFTERGIFT I DEN OMFATTNING DICSIPLINNÄMND FINNER LÄMPLIG.