Svenska Equiterapeut Förbundets Stadgar

1 Namn

1.1
Förbundets namn är Svenska Equiterapeut Förbundet, vilket är ett yrkesförbund för equiterapeuter.

2 Säte

2.1
Förbundets säte är i Västerås, Västmanlands län, Sverige.

3 Förbundets ändamål

Föreningen har till ändamål att:

3.1
Verka för sammanhållning Equiterapeuter emellan, bl.a. genom att kontinuerligt erbjuda medlemmarna fortbildningsmöjligheter.

3.2
Samarbeta med övriga organisationer med intresse för manuell medicin samt övriga yrkesförbund såväl inom som utomlands.

3.3
Sprida kännedom om förbundet och dess syften.

3.4
Verka för att befästa equiterapins roll inom hästnäringen.

4 Medlemskap

4.1
Svenska Equiterapeut Förbundets medlemmar är hedersmedlemmar eller ordinarie medlemmar. För att erhålla medlemskap i förbundet fordras godkänd utbildning vid ISHU fr.o.m. höstterminen 1994 t.o.m. höstterminen 1999 samt därefter HTUs equiterapeututbildning eller annan motsvarande equiterapeututbildning.

4.2
Ansökan av medlemskap kan endast ske skriftligen.

4.3
Hedersmedlem - Hedersmedlemmar kan av styrelsen föräras medlem eller annan som bedöms ha gjort avgörande insatser för equiterapeuternas yrke. Medlemsformen likställs i alla avseenden med ordinarie medlemskap under förutsättning att medlemmen avlagt equiterapeutexamen. Övrig hedersmedlem tillställs information. Hedersmedlem betalar ingen avgift.

4.4
Ordinarie medlemmar - Till ordinarie medlem av Svenska Equiterapeut Förbundet antas den som yrkesmässigt arbetar med equiterapeutisk verksamhet samt avlagt equiterapeut examen vid HTU eller annan motsvarande equiterapeut utbildning.

4.5
Medlem som vill utträda ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat förbundet.

5 Medlemstagande

5.1
Det åligger medlem att

a) Verka för förbundets sammanhållning och utveckling

b) Ställa sig till efterrättelse av i stadgeenlig ordning fattade beslut

c) Iaktta lojalitet mot förbundet och dess beslutande organ

d) Iaktta tystnadsplikt

e) Iaktta förbundets etiska regler

f) Arbeta under korrekt titel

g) Meddela förbundet adressändringar

h) Erlägga fastställd medlems- och serviceavgift samt försäkringspmier

i) Icke på egen hand utan styrelsens medgivande agera mot myndigheter eller andra vad gäller förbundets ärenden.

6 Avgifter

6.1
Årsavgiften uppdelas i medlems- och serviceavgift. Denna och tidpunkten för dess ikraftträdande fastställs av årsmötet. Därtill kommer pmier för obligatoriska försäkringar.

6.2
Medlemsavgift erlägges årligen.

6.3
Serviceavgiften erlägges årligen till Svenska Equiterapeut Förbundet. 6.4 Avgifter för obligatoriska försäkringar avläggs av samtliga verksamma medlemmar med undantag av hedersmedlemmar. Avgiftens storlek fastställs löpande av förbundsstyrelsen i samråd med försäkringsbolagets repsentant.

7 Styrelse

7.1
Styrelsens sammansättning skall vara fem - sju ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör och en sekreterare. Två suppleanter skall utses vilka har rätt att närvara på styrelsemöte med rätt att yttra sig. Suppleanter skall erhålla kännedomskopior på kallelser och styrelseprotokoll.

7.2
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre av styrelsens ledamöter begärt det.

7.3
För giltigt styrelsebeslut krävs en närvaro vid styrelsemöte om minst fem personer.

7.4
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

7.5
När årsmötet inte är samlat är styrelsen förbundets styrande organ och ansvarar för förbundets angelägenheter.

7.6
Det åligger styrelsen särskilt att
a) sammanträda minst fyra gånger per kalenderår
b) redovisa förbundets verksamhet per kalenderår
c) distribuerar årsmöteshandlingar senast 14 dagar före årsmötet
d) konstituera sig på första styrelsemöte efter årsmötet

8 Firmateckning

8.1
Firman tecknas av styrelsen. Styrelseordförande och kassör tecknar förbundets firma var för sig. Firmatecknare äger utställa fullmakt till annan styrelsemedlem om så erfordras i enskilt ärende. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i dessa stadgar, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

8.2
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i förbundet att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan till allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Sålunda gäller även talan i tvist mellan medlem och förbundet. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet: vardera parten svarar för sina egna kostnader samt kostnaderna för den skiljeman man har utsett. Ordförandes kostnader, inklusive eventuell sekreterarens, delas lika mellan parterna.

9 Årsmöte

9.1
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls årligen under första halvåret på tid och plats som årsmötet bestämmer. Årsmötet har möjlighet att delegera frågan om plats till styrelsen.

9.2
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 14 dagar före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om fråga av väsentlig betydelse för förbundet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

9.3
Verksamhet - och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

9.4
Motioner till årsmötet eller förslag till stadgeändring skall vara förbundets styrelse tillhanda senast två månader före årsmötet.

9.5
Samtliga medlemmar som har betalt förfallna medlemsavgifter samt avlagt equiterapeutexamen har rösträtt.

9.6
Närvarande röstberättigad medlem äger utöva en annan medlems rösträtt vid uppvisande av skriftlig och bevittnad fullmakt. Fullmakt inlämnas i samband med årsmötets öppnande.

9.7
Mötet är beslutsmässig med de antal röstberättigade medlemmar som är repsenterade på mötet om inte annat särskild stadgas.

9.8
Val sker genom öppen omröstning såvida ej någon begär sluten omröstning. Vid lika röstetal i öppen omröstning äger mötesordföranden utslagsröst. Om lika röstetal uppkommer vid sluten omröstning skall lotten avgöra.

9.9
Årsmötet kan delegera särskild fråga till styrelsen.

9.10
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: a) Insamling och granskning av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet. b) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. c) Fastställande av föredragningslista. a) Val av ordförande och sekreterare för mötet. b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet. c) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. d) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret jämte genomgång av balans- och resultaträkning. e) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- räkenskapsåret. f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. g) Behandling av förbundsstyrelsens propositioner. h) Behandling av inkomna motioner. i) Beslut om arvoden. j) Behandling av budget samt beslut om avgifter. k) Personval enligt följande: Ordförande för en tid av ett år Halva antalet ledamöter för en tid av två år Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning med en tid av ett år En revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år Valberedning l) Övriga frågor. Beslut av väsentlig betydelse för förbundet eller för medlem får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

9.11
Förbundsstyrelsen, förbundets revisor äger rätt att sammankalla till extra årsmöte. Förbundsstyrelsen är därutöver skyldig att sammankalla till extra årsmöte när en majoritet av medlemmarna skriftligen begär det.

10 Disciplin- och ansvarsfrågor

10.1
Förbundets disciplin- och ansvarsnämnd består av tre personer; en opartisk ordförande, en equiterapeut och en veterinär.

10.2
Disciplin- och ansvarsnämnden har att handlägga frågor om ansvar och disciplinera ingripande mot medlem i enlighet med förbundets stadgar och etiska regler. Nämnden tillkommer att besluta om uteslutning ur förbundet, varning samt erinran.

10.3
Disciplin- och ansvarsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

10.4
Disciplin- och ansvarsnämnden är beslutsför endast när nämnden är fulltalig. För giltigt beslut krävs enighet.

11 Revisor

11.1
Förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens förvaltning granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Det är inte obligatoriskt att revisorn skall vara medlem i förbundet. Förbundets räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna skall överlämnas till revisorerna i god tid före årsmötet och senast sex veckor före detta för att möjliggöra deras granskningsuppdrag.

12 Stadgeändring

12.1
För ändring av förbundets stadgar fordras beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster samt att minst 10 % av samtliga röstberättigade är närvarande.

13 Uteslutning

13.1
Medlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att denna har försummat att betala av förbundets beslutade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat förbundets intresse.

13.2
Fråga om uteslutning får inte avföras förrän medlemmen har fått tillfälle att yttra sig, skriftligen, inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

13.3
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar.

13.4
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

13.5
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får förbundet i stället meddela medlemmen varning.

14 Valberedning

14.1
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

14.2
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

14.3
Valberedningen skall senast 12 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

14.4
Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

15 Upplösningen av förbundet

15.1
För upplösning av förbundet krävs beslut om minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster samt att minst 10% av förbundets röstberättigade medlemmar är närvarande. Beslut om upplösning av förbundet skall fattas på två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie. Minst sex månader skall ha förflutit mellan årsmötena.

15.2
I beslut om upplösning av förbundet skall anges att förbundets tillgångar skall användas till hästsportens främjande.